AFG-sec­tor

Met meer dan 40 jaar erva­ring in de koel­sec­tor levert IVL instal­la­ties waar­mee pro­duc­ten onder per­fec­te con­di­ties wor­den gecon­ser­veerd met een lan­ge­re vers­ga­ran­tie. Een goe­de bedrijfs­koe­ling zorgt ervoor dat uw klan­ten onder alle omstan­dig­he­den ver­se pro­duc­ten krijgen.

Zaad­ver­e­de­ling

De ver­e­de­ling van voe­dings­ge­was­sen en bloe­men hangt nauw samen met kli­maat­be­heer­sing. Het pro­du­ce­ren van hoog­waar­di­ge zaden, stek­ken en jon­ge plan­ten die de hele wereld over gaan, vormt een belang­rij­ke scha­kel in de inter­na­ti­o­na­le agra­ri­sche keten. De ken­nis in de sec­tor heeft een inno­va­tief, tech­no­lo­gisch karakter.

Werk- en leefklimaat

IVL is dea­ler van diver­se top­mer­ken. Deze heb­ben een uit­ste­ken­de kwa­li­teit en een lan­ge levens­duur. Er is een gro­te ver­schei­den­heid aan sys­te­men en model­len en er zijn vele keu­ze­mo­ge­lijk­he­den. De tech­niek staat niet stil en nieu­we sys­te­men wor­den steeds stil­ler, ener­gie­zui­ni­ger en gebruiksvriendelijker.

Wat kan IVL voor u betekenen?

IVL in het kort

Spe­ci­a­lis­ten in koe­len, vrie­zen en kli­maat beheersing

Door decen­nia­lan­ge erva­ring in koe­len en kli­maat­be­heer­sing kan IVL zich spe­ci­a­list noe­men voor de Food en Non-food sector.

Hoog­waar­di­ge technologie

De ver­e­de­ling van voe­dings­ge­was­sen en bloe­men hangt nauw samen met klimaatbeheersing.

IVL Kli­maat­tech­niek heeft in de afge­lo­pen jaren veel ken­nis en erva­ring opge­daan op het gebied van de spe­ci­fie­ke eisen die door plan­ten- en  zaad­ver­e­de­laars ten aan­zien van kli­maat­be­heer­sing wor­den gesteld en heeft zich gespe­ci­a­li­seerd in het ont­wer­pen en het rea­li­se­ren van weef­sel­kweek- en plan­ten­groeika­mers en kiem- en klimaatkasten.

Meer weten? Neem con­tact op, we heb­ben alle ken­nis in huis.  Maat­werk­op­los­sin­gen wor­den door onze engi­neers in eigen huis ont­wik­keld en gerealiseerd.