Admi­ni­stra­tie

Zeg maar dag tegen je schoenendoos

De dagen van de spreek­woor­de­lij­ke schoe­nen­doos zijn geteld. Meer en meer bedrij­ven, stich­tin­gen en ver­e­ni­gin­gen boe­ken hun eigen admi­ni­stra­tie in. Wij hoe­ven dan alleen nog maar de con­tro­le te doen. Vin­den we dat jam­mer? Nou, nee, eigen­lijk niet. Want zo hou­den we meer tijd over voor de din­gen die we écht leuk vinden.

Bent u op zoek naar een admi­ni­stra­tie­kan­toor dat écht met u mee­denkt? Maak dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

De klant ver­der helpen

Ons hart gaat snel­ler klop­pen als we het gevoel heb­ben deel uit te maken van de busi­ness van onze klant. Als we een rol mogen spe­len in de ont­wik­ke­ling van de onder­ne­ming, de stich­ting of de ver­e­ni­ging. Daar­om staan we graag naast de onder­ne­mer of naast het bestuur. Dan weten we wat er speelt en kun­nen we echt met ze spar­ren. Ze een spie­gel voor­hou­den. Ze adviseren.

Wij spre­ken cijfertaal

Wij leve­ren onze klan­ten regel­ma­tig rap­por­ta­ges aan. Denk aan jaar­re­ke­nin­gen, begro­tin­gen, liqui­di­teits­prog­no­ses en resul­ta­te­n­over­zich­ten. Dan is het niet de bedoe­ling dat die cij­fer­tjes in een die­pe lade ver­dwij­nen. Als je de taal van de cij­fers spreekt, zoals wij, dan kun­nen die cij­fers je van alles vertellen.

Ver­trouwd en betrouwbaar

Bij Rijn­heu­vel Advies + Admi­ni­stra­tie staan we naast onze klan­ten. Bij mooi weer én als het kli­maat tegen­zit. Ook als de bomen tot in de hemel lij­ken te groei­en, blij­ven wij kri­tisch mee­kij­ken. Want dat beschou­wen wij als onze verantwoordelijkheid.

Zo zijn wij kind aan huis bij veel fami­lie­be­drij­ven. Wij staan hen ook bij als er belang­rij­ke beslis­sin­gen geno­men moe­ten wor­den, bij­voor­beeld over bedrijfs­op­vol­ging. Onze rol is om de ver­schil­len­de afwe­gin­gen met de fami­lie te bespre­ken, en de klant te advi­se­ren over de con­se­quen­ties van keu­zes en beslis­sin­gen. Onze klan­ten waar­de­ren het dat ze altijd op ons kun­nen vertrouwen.