Belas­tin­gen

Wel­co­me to the Jungle

Laten we eer­lijk zijn: nie­mand betaalt graag belas­ting. En we beta­len al hele­maal niet graag meer belas­ting dan nodig is. Maar het valt niet mee om je een weg te banen door het oer­woud van belas­ting­re­gels. Laat ons dat daar­om voor u doen. Houdt u zich bezig met uw core-busi­ness? Doen wij dat ook.

Wat kun­nen wij voor u doen? Wij bespre­ken het graag met u.

De belas­ting­ad­vi­seurs van Rijnheuvel

Bij Rijn­heu­vel Advies + Admi­ni­stra­tie wer­ken ver­schil­len­de belas­ting­ad­vi­seurs. Ze ken­nen de fis­ca­le wet- en regel­ge­ving op hun duim­pje. Ook weten ze pre­cies waar ze, bin­nen de gren­zen van de wet, belas­ting­voor­deel voor u kun­nen beha­len. Wij wer­ken natuur­lijk vol­gens de regels van onze beroeps­or­ga­ni­sa­tie en daar hoort hori­zon­taal toe­zicht bij.

Wat kun­nen we voor u doen?

Nou, bij­voor­beeld… u advi­se­ren wel­ke rechts­vorm in uw geval en op dit moment de bes­te is. Uw aan­gif­ten ver­zor­gen van omzet­be­las­ting, inkom­sten­be­las­ting en ven­noot­schaps­be­las­ting tot suc­ces­sie­aan­gif­te en divi­dend­be­las­ting. De fis­ca­le struc­tuur van uw bedrijf opti­ma­li­se­ren, aan­koop, fusies, over­na­mes en ver­koop van bedrij­ven bege­lei­den (ook: fami­lie­be­drij­ven). En natuur­lijk advies geven over hoe u uw pri­vé-ver­mo­gen kunt bescher­men tegen zake­lij­ke risico’s (en andersom).