Sala­ris­sen

Salaris­ad­mi­ni­stra­tie voor MKB en grootbedrijven

Het voe­ren van een salaris­ad­mi­ni­stra­tie is een nauw­keu­ri­ge bezig­heid en kost een hoop tijd. Om meer tijd over te hou­den voor je bedrijfs­voe­ring, kun je de salaris­ad­mi­ni­stra­tie uit­be­ste­den. Zo bespaar je veel tijd. Niet alleen aan de uit­voer ervan, maar ook aan het bij­hou­den van ken­nis en wij­zi­gin­gen in arbeids­recht en cao’s. Het is een hele gerust­stel­ling als de experts van ASB advies  je salaris­ad­mi­ni­stra­tie over­ne­men en zor­gen voor de cor­rec­te en vlot­te afhandeling.

Geen enke­le onder­ne­ming is het­zelf­de. Daar­om wer­ken wij met pak­ket­ten op maat gemaakt, geheel afge­stemd op de wen­sen van de klant in com­bi­na­tie met ons advies wat het bes­te voor je bedrijf is! Zo ben je ver­ze­kerd van een oplos­sing wat jouw het bes­te is!

Salaris­ad­mi­ni­stra­tie op maat

Voor meer­de­re admi­ni­stra­tie­kan­to­ren voe­ren wij de salaris­ad­mi­ni­stra­tie uit voor hun klan­ten. Dit kan als tij­de­lij­ke oplos­sing voor het opvan­gen van (lang­du­ri­ge) ziek­te en zwan­ger­schap, maar natuur­lijk kun­nen we ook voor de lan­ge ter­mijn een samen­wer­king aan­gaan! Je con­ti­nu­ï­teit wordt hier­mee gewaar­borgd en je haalt hier­mee een sala­ris­ex­pert in huis!

Voor­de­len:
• Je con­ti­nu­ï­teit wordt gewaar­borgd
• Een sala­ris­ex­pert met een up-to-date ken­nis van het vak
• Een sala­ris­strook tegen een vast gere­du­ceerd tarief
• Bel ons voor een afspraak voor een per­soon­lijk gesprek, kij­ken we of het klikt!

Voor­de­len

• 24/7 onli­ne inzicht in je salaris­ad­mi­ni­stra­tie
• Een vast aan­spreek­punt met ken­nis van zaken
• Sig­na­le­ring van belang­rij­ke wij­zi­gen
• Een­vou­di­ge ver­lof- en verzuimregistratie

Al inte­res­sant van­af één loonstrook

De kos­ten van onze salaris­ad­mi­ni­stra­tie zijn geba­seerd op het aan­tal loon­stro­ken dat wij voor je ver­zor­gen. Hier­door is onze salaris­ad­mi­ni­stra­tie inte­res­sant voor zowel gro­te als klei­ne bedrijven.