Dis­clai­mer

Hoe maakt u gebruik van deze website?

ASB Advies

Aan­spra­ke­lijk­heid

De op deze web­si­te getoon­de infor­ma­tie is met de grootst moge­lij­ke zorg samen­ge­steld. Er wordt ech­ter geen enke­le aan­spra­ke­lijk­heid aan­vaard voor onvol­le­di­ge en/of incor­rec­te infor­ma­tie en voor het niet cor­rect func­ti­o­ne­ren van deze web­si­te. Hoe­wel ASB Advies alles in het werk stelt om mis­bruik te voor­ko­men, is ASB Advies niet aan­spra­ke­lijk voor infor­ma­tie en/of berich­ten die door gebrui­kers van de web­si­te via inter­net wor­den ver­zon­den. ASB Advies kan niet ver­ant­woor­de­lijk wor­den gesteld wan­neer virus­sen op deze web­si­te zou­den voor­ko­men. Even­min kan ASB Advies ver­ant­woor­de­lijk wor­den gesteld voor de inhoud, het gebruik en het func­ti­o­ne­ren van de web­si­tes die met deze web­si­te zijn gelinkt.

Intel­lec­tu­eel eigendom

De op deze web­si­te getoon­de infor­ma­tie, waar­on­der tek­sten, foto’s, gra­fisch mate­ri­aal, mer­ken, logo’s en (handels)namen, zijn eigen­dom van of in licen­tie bij de opdracht­ge­ver van de site, en wor­den beschermd door auteurs­recht, mer­ken­recht en/of enig ander intel­lec­tu­eel eigen­doms­recht. Deze infor­ma­tie blijft eigen­dom van de opdracht­ge­ver of der­den. De inhoud van deze web­si­te mag alleen wor­den gebruikt voor niet-com­mer­ci­ë­le doel­ein­den. Het is de gebrui­ker van de web­si­te niet toe­ge­staan de inhoud van de web­si­te op eni­ger­lei wij­ze te ver­veel­vou­di­gen, bij­voor­beeld door de inhoud door te stu­ren of te dis­tri­bu­e­ren dan wel (tegen ver­goe­ding) beschik­baar te stel­len aan der­den zon­der voor­af­gaan­de schrif­te­lij­ke toe­stem­ming van ASB Advies.

Data­be­scher­ming

ASB Advies res­pec­teert de pri­va­cy van elke bezoe­ker aan deze site. Hier­na wordt beschre­ven hoe ASB Advies gege­vens ver­za­melt en hoe die gege­vens gebruikt worden.


Pri­va­cy

Alle per­soons­ge­ge­vens, die u via deze web­si­te ver­strekt, wor­den behan­deld con­form de vige­ren­de wet­ge­ving op het gebied van de pri­va­cy. Gege­vens zul­len nim­mer aan der­den ter hand wor­den gesteld. 

Per­soons­ge­ge­vens

ASB Advies ver­za­melt geen per­soons­ge­ge­vens ten­zij deze op vrij­wil­li­ge basis wor­den ver­strekt. Met het invul­len en ver­stu­ren van­een for­mu­lier, of het ver­zen­den van een e‑mail geeft een bezoe­ker ASB Advies toe­stem­ming zijn of haar per­soon­lij­ke gege­vens op te slaan en te gebrui­ken voor het ver­le­nen van aan­ge­vraag­de infor­ma­tie en dien­sten en voor het gebruik voor sta­tis­ti­sche doeleinden. 

Auto­ma­tisch ver­gaar­de niet-per­soon­lij­ke identificatie-informatie 

In som­mi­ge geval­len zal ASB Advies gege­vens ver­za­me­len van niet-per­soon­lij­ke aard, zoals wel­ke ver­sie brow­ser of com­pu­ter ope­ra­ting sys­tem een bezoe­ker gebruikt, IP-adres­sen toe­ge­we­zen door pro­vi­ders, etc. Deze gege­vens hel­pen ons de site beter af te stem­men op de wen­sen en voor­keu­ren van de bezoekers

Geschil­len

Bij even­tu­e­le geschil­len gere­la­teerd aan deze web­si­te is het Neder­lands recht van toepassing. 

Wij­zi­gin­gen

Wij behou­den het recht deze dis­clai­mer op elk moment, zon­der ken­nis­ge­ving, te wij­zi­gen. Wan­neer u ver­vol­gens gebruik blijft maken van deze web­si­te bent u auto­ma­tisch gebon­den aan de voor­waar­den van de gewij­zig­de disclaimer.