Men­sen en cijfers

Wij heb­ben een gewel­dig leuk vak.
Nee, echt! Waar­om lacht u nou?

Denkt u dat we van die ste­reo­ty­pe boek­hou­ders zijn, met een spen­cer aan, een bril op en een reken­ma­chi­ne in de hand? Nee, hoor. En we zijn ook geen groot kan­toor, waar klan­ten num­mers zijn en mede­wer­kers voor­al decla­ra­be­le uren moe­ten schrij­ven. Wij zijn een laag­drem­pe­lig kan­toor met een per­soon­lij­ke aanpak.

Wat kun­nen wij voor u doen? Wij bespre­ken het graag met u.

Met bei­de benen in de klei. Heerlijk!

Bij ASB Advies staan we náást onder­ne­mers en den­ken met ze mee. We zijn hun spar­ring­part­ner, advi­seur en ver­trou­wens­per­soon. We ken­nen de onder­ne­mer en de onder­ne­ming goed en zijn betrok­ken bij aller­lei facet­ten van de bedrijfs­voe­ring. Dat is pre­cies wat ons werk zo leuk en afwis­se­lend maakt. Daar­om doen we het met zoveel plezier.

Cij­fers zijn geen doel, maar een hulpmiddel

Ja, we zijn vak­idi­o­ten en cij­fer­gek, maar we zijn voor­al men­sen die klan­ten graag ver­der hel­pen. Het maakt niet uit of het zzp’ers zijn, mkb-bedrij­ven, ver­e­ni­gin­gen, stich­tin­gen of particulieren. 

Dus zoekt u een part­ner in admi­ni­stra­tie, belas­tin­gen en/of per­so­neels­za­ken? Dan heeft u die nu gevon­den! Maak een afspraak en kom per­soon­lijk met ons kennismaken. 

Kij­ken we of het klikt.

San­der Roeleveld 
Ger­hard Roeterd